Bebossen?

Bebossen?

De Bosgroep werkt hard mee aan extra bos in Vlaanderen. Bent u eigenaar van een stukje grond dat vrij is? Wilt u bebossen en zoekt u wat hulp? Eén adres!

Klik hier
Voorstelling

Voorstelling

De Bosgroep Vlaams-Brabant helpt u met het beheer van uw bos. Daartoe verenigen we alle eigenaars, beheerders en liefhebbers van het bos in de provincie Vlaams-Brabant.

Lees meer
Opdracht

Opdracht

Bossen om te verkennen, te spelen, bouwen en timmeren, beschermen en schuilen. Bossen om te werken, te verdienen, bossen die verkoelen en verwarmen.

Lees meer
Team en bestuur

Team en bestuur

De Bosgroep Vlaams-Brabant werkt sinds 1 januari 2021 nauw samen met de provincie Vlaams-Brabant. Wie zijn de teamleden en de bestuurders?


Lees meer
Lid worden

Lid worden

Lid worden is gratis en brengt geen verplichtingen met zich mee. Lid worden is bovendien eenvoudig.


Klik hier
Diensten

Diensten

U kunt bij ons terecht voor vrijblijvend advies. Indien nodig komen we ter plaatse om de toestand te bekijken en met u te bespreken.

Lees meer
Houtverkoop

Houtverkoop

Bij een houtverkoop bewijst de bosgroep zijn meerwaarde. Samen verkopen levert vaak betere prijzen op, een professionele aanpak en degelijke steun bij geschillen.

Lees meer
Koepel

Koepel

De Bosgroep Vlaams-Brabant brengt de vier oude Vlaams-Brabantse bosgroepen samen. Maar tegelijk is ze zelf lid van organisaties die diverse andere spelers samenbrengen.

Lees meer

Vijf bosregio's

Het werkingsgebied van onze Bosgroep omvat alle bossen van 65 gemeenten uit onze provincie, verdeeld in vijf bosregio's met elk hun eigen bosconsulent.

Nieuws

De ‘Vierstammige Overlever’ uit Ieper won in 2020 de nationale prijs van ‘Belgische Boom van het Jaar’ met zijn merkwaardige geschiedenis en locatie. Deze impressionante kastanjeboom maakt nu ook kans om ‘European Tree of the Year’ te worden. De publieke stemronde opende op maandag 1 februari 2021.

Lees meer
De totale bosoppervlakte in Vlaanderen bedraagt ongeveer 146.000 ha (Inbo, 2006). Hiervan wordt ongeveer 22.000 ha ingenomen door de populierenbossen die hiermee een aandeel van 14 % van het totale bosareaal vertegenwoordigen. Gemiddeld 85% van de populierenbossen is privaat eigendom.

Lees meer
Bekijk hier het filmpje van de voorbereiding voor het aanplanten in het Vriezenbroek

Lees meer

BIBLIOTHEEK

Boom van het jaar

Bomen vertellen verhalen. Boom van het Jaar 2016 gaat op zoek naar de boom met het mooiste verhaal.

Vlaanderen staat vol bomen. Oude en jonge. Dikke en dunne. Kleintjes en héle hoge. Bomen met nesten, met holen, met zwammen en met korstmossen. Met hartjes in hun schors. Met prikkeldraad tegen hun stam genageld, of kruisjes of kappelletjes hoger op hun bast. Sommige hebben zelfs kogels in hun buik… En men fluistert dat hier zelfs een boom staat waaronder Caesar nog heeft gerust! Zou de Romeinse veroveraar daar bedacht hebben dat de Belgen de dappersten aller Galliërs waren… ? Mochten onze bomen kunnen spreken, ze zouden nogal wat te vertellen hebben. Want sommige onder hen staan al eeuwenlang te kijken naar wat er rondom hen gebeurt.

Lees meer

Paddenstoelen

In onze Vlaamse bossen zijn heel wat activiteiten verboden. De verbodsbepalingen staan opgesomd in art. 97 van het Bosdecreet. Het artikel maakt een onderscheid tussen openbare en private bossen.

In de openbare bossen en bosreservaten is het zonder toestemming van de eigenaar en machtiging van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) of zonder dat het opgenomen is in een goedgekeurd beheerplan verboden om vruchten (lees: ook paddenstoelen) te verwijderen. Bovendien moet hier ook rekening gehouden worden met de afspraken inzake toegankelijkheid: wegen en paden in het bos mogen immers niet verlaten worden zonder machtiging van het ANB!

Lees meer

Monitoring

België is wettelijk verplicht om elke 6 jaar aan Europa te rapporteren over de toestand van Natura 2000 habitats en -soorten. Zo kunnen we zien of die soorten erop vooruit of achteruit gaan. De Vlaamse overheid heeft daartoe de opdracht en moet dit op een wetenschappelijk sluitende manier doen. Om de toestand van een soort te kunnen bepalen, moeten deskundige personen op het terrein gaan tellen, dat heet ‘monitoring’. Natuurlijk moeten de locaties, tijdstippen, methodes enz. op een wetenschappelijk verantwoorde wijze bepaald worden.

Lees meer

Belang biodiversiteit

Belgisch onderzoek toont belang biodiversiteit in bos aan.

Doet een bos met veel boomsoorten het beter dan een bos met weinig boomsoorten? Dat is de opzet van het FORBIO-onderzoek, een samenwerking van de universiteiten van Gent, Leuven, Luik en Louvain-La-Neuve. Op drie locaties (Zedelgem, Hechten-Eksel en Gedinne) bekijken onderzoekers het belang van de mix van boomsoorten binnen bestanden.

Hiervoor werd 27 hectare bos aangelegd, goed voor 90 000 boompjes op de drie proeflocaties.

Lees meer

Ben ik verzekerd voor schade door bomen?

De Vlaamse overheid heeft voor alle bossen (zowel openbaar als privé) in Vlaanderen een polis burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten via Ethias. Bosbeheerders kunnen terugvallen op deze polis als ze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan recreanten ten gevolge van het toegankelijk zijn van hun boseigendommen. De polis burgerlijke aansprakelijkheid kan enkel worden ingeroepen wanneer de recreant de toegankelijkheidsregels van het betreffende gebied heeft opgevolgd. Met deze verzekering wil het Agentschap voor Natuur en Bos eigenaars van bossen en natuurreservaten ondersteunen bij het toegankelijk stellen van hun eigendommen (meer informatie: https://www.natuurenbos.be/verzekering_ANB). In alle andere gevallen dekt de familiale verzekering van een boseigenaar de schade die wordt aangericht door bomen uit zijn bos. Hij vraagt dit best na bij zijn verzekeraar, zodat hij op eigen initiatief eventueel een extra verzekering kan afsluiten.

Andere veelgestelde vragen
Op welke afstand van mijn buur mag ik bomen planten

Op welke afstand van mijn buur mag ik bomen planten

Hervorming VZW-Landschap Ontwerp-overnameovereenkomst laat Raden van Bestuur beven Geacht bosgroeplid, Beste bosliefhebber, Na een lange zomer is de herfst eindelijk in het land. Persoonlijk apprecieer ik mijn bos in herfstmodus het meest. De veranderende kleuren en mistige ochtenden geven het dat tikkeltje extra. Na de natte aanzet van de zomer, werd het lang droog en nu nog steeds profiteren verschillende houtkopers van de gunstige exploitatieomstandigheden. Bij de Bosgroep hebben we deze zomer ook niet stilgezeten. Met het oog op het schrappen van de werkingsmiddelen door de provincie Vlaams-Brabant besloot onze coördinator Klaas Van Roy, afscheid te nemen. Wij wensen hem veel succes met zijn nieuw bedrijf ‘Greenlight’. Na de beslissing over het wegvallen van de middelen vanaf 1 januari 2017, werden wij ook verplicht om het contract van Geertrui Dehandschutter op te zeggen. Wij stellen onze hoop nu in het afsluiten van een overname-overeenkomst met de provincie Vlaams-Brabant. Met een beetje goede wil kan Geertrui meedraaien in de nieuwe ‘Cel Bosbeheer’ van de provincie.

Andere vragen?
Wat is er nog meer verboden in mijn bos?

Wat is er nog meer verboden in mijn bos?

Het is in alle privébossen verboden om zonder toestemming van de eigenaar én machtiging van het bosbeheer: 1. keten, loodsen of andere constructies en verblijfsgelegenheden op te richten of tenten en woonwagens (al dan niet op wielen) te plaatsen, met uitzondering van die welke vereist zijn voor het beheer en de bewaking van de bossen en voor de veiligheid en het welzijn van de personen die op rechtmatige wijze in het bos aanwezig zijn 2. reclame aan de bomen te bevestigen, reclameborden te plaatsen en onverschillig welk ander middel van commerciële reclame te gebruiken 3. de rust in het bos en van de bezoekers op welke wijze ook te verstoren 4. resten, vuilnis en (tuin)afval achter te laten buiten de daartoe ter beschikking gestelde verzamelplaatsen, met uitzondering van houtafval en boomschors die achterblijven na een toegestane exploitatie 5. bomen te beschadigen, planten weg te nemen, uit te rukken of af te snijden, tenzij als beheermaatregel 6. onverschillig welk voorwerp dat tot de uitrusting van het bos behoort te vernielen, te beschadigen, te verplaatsen en te misbruiken 7. prikkeldraad aan te brengen en/of in stand te houden in en rond de bossen, tenzij anders bepaald in het beheersplan 8. het strooisel te verwijderen 9. dieren te houden binnen omheiningen, met uitzondering van vee in bestaande graasweiden met aanplantingen van bomen op grote plantafstand. De omvorming van bestaande bossen tot graasweide wordt gelijkgesteld met ontbossing.

Andere vragen?
Wanneer spreken we van een bos

Wanneer spreken we van een bos

De definitie volgens het bosdecreet is als volgt: ‘Grondoppervlakten waarvan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste onderdeel zijn. Ze hebben ook een eigen fauna en flora en vervullen als bos één of meerdere functies.’ Omdat deze definitie voor interpretatie vatbaar is, heeft het Agentschap voor Natuur en Bos een bijkomende interne richtlijn opgesteld. Daarin staat dat een bos een breedte heeft van minstens tien meter, gemeten aan de buitenkant van de buitenste boomstammen. In de praktijk gaan we ervan uit dat als een strook bomen minstens 3 rijen breed is, het over een bos gaat. Bestaat de strook bomen slechts uit 2 rijen, dan is het geen bos en valt het kappen ervan onder de wetgeving van stedenbouw (soms natuurvergunning).

Andere vragen?

In beeld