Bosgroep Vlaams-Brabant vzw
0683.509.015 / RPR Leuven

Post
Provincieplein 1
3010 Leuven

Zetel
Diestsevest 54, bus 101
3000 Leuven

016 26 76 00

e-mail ons

   laatste nieuwsbrief

contacteer ons

Cookieverklaring
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden

Nieuwe subsidieregeling

Na advies van de Raad van State keurde de Vlaamse Regering op 2 oktober 2015 definitief het besluit goed over het verlenen van subsidies voor bebossing en voor herbebossing. Het besluit vervangt zowel de aflopende subsidieregeling voor bebossing van landbouwgrond als het oude besluit betreffende de subsidieregeling voor (her-)bebossing..

Opvallende wijzigingen t.o.v. de vorige besluiten

 • Alle inheemse boom- (en struik-)soorten genieten dezelfde subsidie. Voorheen werden inlandse eik en beuk hoger gesubsidieerd waardoor veel homogene aanplantingen met deze soorten aangelegd werden, soms zelfs daar waar de grond hiervoor minder geschikt was. De berekening van de subsidie wordt hierdoor ook sterk vergemakkelijkt.
 •  Er is een tussenkomst in de kosten voor wildbescherming. De laatste jaren is reewild sterk in opmars in heel Vlaanderen. Een succesvolle aanplant realiseren kan op veel plaatsen niet meer zonder de nodige beschermingsmaatregelen.
 •  Bij het gebruik van natuurlijke verjonging kan alleen nog een subsidie voor wildbescherming verkregen worden en dus geen subsidie voor aanleg.
 •  Er worden geen minimale aantallen te planten bomen (of maximale plantafstanden) meer opgelegd. Vroeger was het verplicht bvb. 2.500 stuks per hectare te planten (2m x2m). De nieuwe regeling laat dus ook andere bosbouwtechnieken toe zoals groepsgewijs planten of in wijd plantverband met groter plantgoed planten.
 • Alleen actieve landbouwers genieten nog compensaties voor hun inkomensverlies en een onderhoudssubsidie. Ook particulieren die landbouwgrond bebosten kwamen bij de vorige regeling hiervoor in aanmerking.
 • Uiterlijk 4 jaar na de aanvraag tot uitbetaling dient een beheerplan te zijn opgemaakt en goedgekeurd.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Nieuwe bebossing:

 •  3500 euro/ha (+ 250 euro/ha bij gebruik van ‘aanbevolen herkomsten’)
 •    Wildbescherming :350 euro/100m raster of 0,65 euro per individuele bescherming (vb. netje, spiraal of koker).
 •   Actieve landbouwers ontvangen gedurende 12 jaar een onderhoudssubsidie (185 euro/ha/jaar in de eerste 5 jaren en 75 euro/ha/jaar in de volgende 7jaren) en een inkomstencompensatie (800 euro/ha/jaar). 

Herbebossing:

 •  3000 euro/ha (+ 250 euro/ha bij gebruik van ‘aanbevolen herkomsten’)
 •  Wildbescherming : 235 euro/100m raster of 0,45 euro per individuele bescherming (vb. netje, spiraal of koker).

Enkele belangrijke voorwaarden 

Voor het bebossen van gronden in agrarisch gebied is een stedenbouwkundig vergunning van de gemeente nodig in het kader van het Veldwetboek.

De bebossing bedraagt min. 0,5ha (of uitzonderlijk min. 0,25ha voor een bebossing aansluitend bij een bestaand bos).

Een herbebossing gebeurt uitsluitend met inheemse soorten, voor een bebossing kan ook gebruik gemaakt worden van populier gecombineerd met inheemse soorten. De bebossing telt minimaal 2 soorten die elk min. 10% van het stamtal innemen en minimaal 3 soorten vanaf 1 hectare.

Uiterlijk 4 jaar na de aanvraag tot uitbetaling dient een beheerplan te zijn opgemaakt en goedgekeurd.

De bebossing mag gedurende een periode van 25 jaar na de indiening van de betalingsaanvraag niet worden ontbost. (Met de huidige wetgeving is het na 25 jaar op de meeste plaatsen ook niet evident om te mogen ontbossen dus ga er van uit dat een bebossing definitief is.)

Procedure

  Het indienen van de aanvraag bij het Agentschap voor Natuur en Bos via een ter beschikking gesteld formulier (voor 1 mei of voor 1 september).

De aanvrager ontvangt een ontvankelijkheidsverklaring.

 • ANB beoordeelt 2x/jaar alle aanvragen en keurt goed op basis van het beschikbare budget. Het ANB brengt de aanvragers op de hoogte van de beslissing binnen 90 dagen na de uiterste indiendata.
 • De aanvrager vraagt de uitbetaling van de 1ste schijf (75%) binnen de 3 jaar na de goedkeuring.
 • De aanvrager vraagt de uitbetaling van de 2de schijf (25%) tussen de 3 j. en 4 j. na goedkeuring
 • ANB controleert de aanvragen tot uitbetaling en de beplantingen en gaat vervolgens tot uitbetaling van de verschuldigde schijf over.