Monitoring dier- en plantensoorten op private gronden

België is wettelijk verplicht om elke 6 jaar aan Europa te rapporteren over de toestand van Natura 2000 habitats en -soorten. Zo kunnen we zien of die soorten erop vooruit of achteruit gaan. De Vlaamse overheid heeft daartoe de opdracht en moet dit op een wetenschappelijk sluitende manier doen. Om de toestand van een soort te kunnen bepalen, moeten deskundige personen op het terrein gaan tellen, dat heet ‘monitoring’. Natuurlijk moeten de locaties, tijdstippen, methodes enz. op een wetenschappelijk verantwoorde wijze bepaald worden. 

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) werd daarom door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) gevraagd de wetenschappelijke werkwijzen voor de monitoring uit te schrijven en is verantwoordelijk voor de verwerking, interpretatie en rapportering aan ANB. ANB staat vervolgens in voor de finale oplevering aan de Europese Commissie, na de middenveldorganisaties (waaronder de sector van private eigenaars en beheerders) uit het Natura 2000-overleg en het bevoegde kabinet te hebben ingelicht. In het verleden werd dergelijke rapportering vaak gebaseerd op toevallige waarnemingen, maar deze data laten zelden toe om een toe- of afname van de populatie te berekenen. De wetenschappelijke monitoringsmethodologie van INBO is gebaseerd op een representatieve selectie van de aanwezige populaties in Vlaanderen, waarvoor een soortenmeetnet werd uitgebouwd. Deze is terug te vinden via: https://www. inbo.be/nl/publicatie/monitoring-natura-2000-soorten-en-overige-soorten-prioritair-voor-het-vlaams-bel.

Mag men zomaar mijn grond betreden?

 Ja, dat mag. Artikel 57bis van het Natuurdecreet (zie kader) bepaalt dat de administratie en haar afgevaardigden in functie van hun opdracht betreffende dit decreet (zoals voor monitoring van de Europees belangrijke soorten) onroerende eigendommen mogen betreden om er hun onderzoek te verrichten. Zij mogen echter niet de woningen en gebouwen betreden die voor privégebruik of bedrijfsactiviteiten dienen. De wet zegt ook dat deze personen zich ook moeten kunnen legitimeren en bewijs kunnen leveren van hun opdracht.

Lees hier het volledige artikel